Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Somacare Sp. z o.o. 


Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które mają Państwo w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Somacare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, zarejestrowana pod numerem KRS 0000992653, NIP 8971912104, REGON 523138529,  zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”. 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem siedziby spółki lub adresem e-mail: biuro@somacare.pl z dopiskiem „RODO”. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. 

Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi: 

A. w celu weryfikowania tożsamości przed realizacją naszych usług oraz udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:– art. 9 ust. 2 lit. h RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.- art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną, ale także art. 25 ust. 1- art. 26 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
B. w celu działań związanych ze świadczeniem naszych usług i prowadzenia dokumentacji medycznej, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, karta pacjenta, badania, adres pacjenta, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu oraz inne informacje jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:– art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;- art. 9 ust. 2 lit. h RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.- art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną ale także art. 25 ust. 1
C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, numery zezwoleń, koncesji,  dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje,  jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
D. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych lub w celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy/usługi, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje,  jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
E. w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam podałeś;
Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z waszych usług podejmiemy po pewnym czasie od otrzymania  oferty a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
F. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, karta pacjenta, badania, adres pacjenta, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu oraz inne informacje jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usługi/umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
G. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, adres IP;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:– art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. 
H. w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy z naszymi kontrahentami przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje,  jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. 
I. w celu administrowania stroną internetową możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:
Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym; 
podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies. 

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych lub wysłać email z dopiskiem „RODO”.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podanie nam danych osobowych jest warunkiem korzystania z naszych usług medycznych. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa.
 2. W przypadkach, gdy zbieramy dane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. 
 3. W przypadku chęci podpisania z naszą firmą umowy podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby móc ją zawrzeć.

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

Informujemy, że prowadzimy działania zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W wyniku używania popularnej technologii jaką jest Google Ads i Google Analytics, może dochodzić do profilowania zwykłego jednak w sposób oczywisty nie powoduje to skutków prawnych i nie wywiera to istotnego wpływu na naszych klientów czy pacjentów.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Twoje dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe;
 2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 4. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 6. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, audytowe lub świadczące pomoc prawną, rachunkową, kadrową;
 7. podmiotom medycznym lub podmiotom prowadzącym działalność profilaktyki zdrowotnej;
 8. podmiotom świadczącym dla nas usługi laboratoryjne;
 9. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem przez nas z technologii chmurowych zaufanych dostawców. Dotyczy to wyłącznie danych zwykłych , a nie dokumentacji medycznej. 

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
 2. trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 3. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 4. do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. 

4. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA? 

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych. 
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. 
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane. 

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres siedziby lub wysyłając maila na adres: biuro@somacare.pl z dopiskiem „RODO”

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do: 


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową albo w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej: www.somacare.pl

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16.09.2022 r.  


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Somacare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, zarejestrowana pod numerem KRS 0000992653, NIP 8971912104, REGON 523138529, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”. 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem siedziby spółki lub adresem e-mail: biuro@somacare.pl z dopiskiem „RODO”.

Co to jest plik „cookies”?

„Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu. 

Mogą być one odczytywane przez Nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy. 

W jakim celu używamy plików „cookies”? 

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • kierowanie reklam – te pliki zakładane są na naszych stronach internetowych przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Reklamowe pliki cookie działają w oparciu o unikalną identyfikację przeglądarki i urządzenia. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie tych plików cookie, reklamy wyświetlane na różnych stronach internetowych nie będą dopasowane do Ciebie.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

Jak możesz kontrolować pliki cookies? 

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. 

Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Jak to zrobić? 

Kontrola – przeglądarka internetowa: jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Co się stanie jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies?  

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, Instagram etc.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies? 

Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu: 

 • aż do opuszczenie przez Ciebie strony internetowej lub też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dotyczy to głównie plików cookies technicznych;
 • niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie. 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies 

Informacje na temat samodzielnego usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Krótki przewodnik jak wyłączyć pliki cookies z Twoich przeglądarek internetowych 

Dla przeglądarki Firefox: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Dla przeglądarki Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Dla przeglądarki Internet Explorer 9: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawach jakie Tobie przysługują znajdziesz w naszej Polityce prywatności lub otrzymasz kontaktując się z nami: 

Somacare Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław ; e-mail: biuro@somacare.pl .